RTP 110/20 kV Labore

Distribucijski objekti

Obnovitev RTP Labore

RTP 110/20 kV Labore

Obseg:

  • izdelava in dobava omar sekundarne opreme VN ter SN stikališča,
  • izdelava projektne dokumentacije PZI in PID, izdelava sistema vodenja,
  • izvedba konfiguriranja, parametriranja, FAT, SAT in spuščanja v pogon

 

 

Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/20 kV Labore je bila zgrajena leta 1968. Leta 2001 se je zaradi dotrajanosti opreme in prehoda iz 10 kV na 20 kV RTP obnovila. Visokonapetostno  110 kV prostozračno stikališče je prešlo na novo 110 kV stikališče v GIS izvedbi, srednjenapetostno 10 kV stikališče z dvosistemskimi zbiralkami pa se je zamenjalo z 20 kV celicami z enosistemskimi zbiralkami. Ob rekonstrukciji se je zamenjala še kompletna sekundarna oprema in naprave tehnološke lastne rabe.

Sekundarna oprema (sistema zaščite, vodenja in meritev) je stara skoraj 20 let in je na robu življenjske dobe, rezervni deli niso več dobavljivi, tako da je ustrezno vzdrževanje sistema zaščite in vodenja praktično nemogoče, zanesljivost obratovanja s tako opremo pa zelo kritična. Obnova RTP postaje je torej ključnega pomena za nadaljnje nemoteno oskrbovanje z električno energijo.

Leto izvedbe: 2021 

Investitor:

Elektro Gorenjska d.d.; Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija 


Nazaj