Kolektor Worldwide

18. redna skupščina družbe FMR d.d.

21.08.2012

Predstavniki delničarjev družbe FMR d.d. so se danes zbrali na 18. redni skupščini delničarjev. Prisotnih je bilo 99,37 % delnic z glasovalno pravico. Delničarji so se na skupščini uvodoma seznanili s poročilom nadzornega sveta družbe FMR o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2011. Družba FMR je v letu 2011 povečala svoj čisti poslovni izid za dvainpolkrat v primerjavi z letom 2010.

To je v veliki večini posledica izplačila dodatne udeležbe pri dobičku družbe Kolektor Group konec leta 2011. Čisti poslovni izid je v letu 2011 tako znašal 1.142.378 EUR. Celotni prihodki družbe FMR d.d. so znašali 2.642.810 EUR.

Delničarji so potrdili predlog sklepa uprave in nadzornega sveta, da se del bilančnega dobička, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2011 znaša 22.542.263,97 EUR razdeli delničarjem in sicer v višini 153.302,26 EUR  v obliki dividende, ki znaša 0,19 EUR bruto na delnico.  Preostali del bilančnega dobička ostaja začasno nerazporejen. Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FMR, s čimer je potrdila in odobrila delo teh dveh organov v poslovnem letu 2011.

Skupščina je v nadaljevanju sprejela sklep, da se računovodska poročila družbe FMR za leto 2012 in naslednja leta sestavljajo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, ter imenovala revizijsko družbo Ernst&Young za revizijo računovodskih izkazov 2012.

Skupščina se je seznanila tudi z informacijo o kronologiji sklepanja in poteku najemnega razmerja z Republiko Slovenijo za poslovne prostore na Dunajski cesti 21 v Ljubljani ter s postopki za zaščito poslovnih interesov družbe FMR v zvezi s tem.

Na koncu je skupščina zavrnila predlog manjšinske delničarke - družbe Hidria Fin - o imenovanju posebnega revizorja za preveritev nekaterih poslov družbe FMR, preverjanje večine od teh je bilo sicer v lanskem letu pravnomočno zavrnjeno s strani pristojnega sodišča  oz. s strani sodišča imenovani neodvisni revizor v zvezi z obravnavanimi  posli ni ugotovil nobenih nepravilnosti, nezakonitosti oz. nepoštenosti.

V letu 2012 je uprava družbe FMR začela izvajati nov strateški načrt za obdobje 2012 do 2015, ki obsega nove strateške usmeritve družbe v omenjenem obdobju. Te predvidevajo investiranje prostih sredstev v manj tvegane naložbe, ki bodo ob ohranjanju svoje vrednosti zagotavljale tveganju primerno donosnost.

Na novinarski konferenci po skupščini družbe FMR sta novinarjem spregovorila predsednik uprave družbe FMR Andrej Kren ter predsednik nadzornega sveta FMR in predsednik koncerna Kolektor Stojan Petrič  

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.