Kolektor Worldwide

Odgovor na neutemeljene napade družbe Hidria na upravo družbe FMR

16.05.2012

Družba Hidria je dne 15. 5. 2012 javnosti posredovala sporočilo za medije, ki so ga danes (16. 5. 2012) med drugim povzeli tudi pri STA in časniku Večer. Uprava družbe FMR odločno in ostro zavrača neutemeljene očitke, neresnice in žaljive obdolžitve, ki jih je vodstvo Hidrie preko svojega tiskovnega predstavnika posredovalo v omenjenem pamfletu.

Lažne navedbe se pojavijo že v poudarjenem uvodu Hidriinega skrpucala, saj družba FMR z Ministrstvom za okolje in prostor RS (MOP) pred njegovo preselitvijo ni sklenila nobenega aneksa, ki bi določal pogodbeno kazen ob prekinitvi pogodbe. Prav tako ni res, da naj bi bila pogodba odpovedana praktično nemudoma po podpisu aneksa (kateri kot že rečeno sploh ne obstaja), saj je napoved odpovedi najemne pogodbe najemnik MOP najemodajalcu - družbi FMR sporočil že maja lansko leto. Istočasno z odpovedjo je najemnik MOP družbi FMR poslal tudi sporazum o prenehanju najemnega razmerja, ki je med drugim predvideval plačilo odškodnine v višini 382.000 EUR v primeru, da dotedanji najemnik do dneva izselitve ne zagotovi drugega primernega (plačilno sposobnega) najemnika. Ker najemnik v osmih mesecih od sporočene odpovedi najemnega razmerja te svoje obveznosti ni izpolnil, je ob izselitvi zapadla v plačilo obveznost plačila omenjene odškodnine na podlagi izdatkov, ki jih je imela družba FMR z adaptacijo poslovnih prostorov po meri in zahtevah takrat še bodočega najemnika MOP še pred sklenitvijo najemne pogodbe dne 9. 2. 2006.

Žaljivo obtoževanje uprave FMR s strani (ne)odgovornih oseb Hidrie koruptivnega dejanja zlorabe uradnega položaja, s katero naj bi najemnik (MOP) oškodoval državo, dejanja uprave družbe FMR pa naj bi negativno vplivala na ugled družbe, so prav tako brez vsakršne osnove in v nasprotju z zdravim razumom glede na dejansko stanje. Uprava družbe je ravno s podpisom posebnega dogovora ob podpisu najemne pogodbe, ki je na podlagi v letu 2005 podpisanega pisma o nameri o izvedbi adaptacije prostorov in določitvi najmanj desetletnega obdobja najema prenovljenih prostorov, zaščitila interese družbe FMR in njenih delničarjev in s tem delovala v dobro družbe. Namesto, da bi za tako ravnanje uprava družbe FMR dobila pohvalo in priznanje, je bila s strani Hidrie deležna grobega napada v obliki eklatantnih laži in žaljivih obdolžitev, ki jih bo ta imela priložnost dokazovati v ustreznih sodnih postopkih. Hidria je v izjavi za medije z objavljenimi neutemeljenimi očitki, neresnicami in žaljivimi obdolžitvami dejansko škodovala ugledu družbe FMR, njene uprave in tudi nadzornega sveta, za kar bo morala prevzeti odgovornost in nositi posledice takšnega nizkotnega ravnanja.

Uprava družbe FMR je vedno ravnala in bo tudi v prihodnje ravnala v skladu z etičnim kodeksom in moralnimi načeli, kar vključuje tudi pošteno in transparentno ravnanje in preko delovanja v dobro družbe FMR vzpostavlja tudi odgovornost do imetnikov delnic družbe FMR. To se nenazadnje kaže tudi v uspešnem poslovanju družbe in skoraj trikratnem povečanju bilančnega dobička družbe FMR od leta 2002 do leta 2010 (iz 7,2 mio EUR na 21,5 mio EUR), medtem ko je vodstvu Hidrie v istem obdobju »uspelo« bilančni dobiček Hidrie zmanjšati za več kot 20 % (iz 13,5 mio EUR na 10,6 mio EUR). Družba FMR ne pozna blokade transakcijskih računov, kar pa v zadnjem času ni praksa v skupini H & R in skupini Hidria kot izhaja iz javno dostopnih podatkov in novic medijev.

Predsednik uprave družbe FMR d. d. Andrej Kren

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.