Kolektor Worldwide

Energetska sanacija objekta Dom upokojencev v Izoli

02.04.2014

Podjetje Kolektor Koling je v preteklih letih izvedel preko 20 energetskih sanacij večjih javnih objektov (bolnišnice, domi upokojencev, osnovne šole, ...). Na javnem razpisu leta 2012 je bilo podjetje izbrano kot izvajalec delne energetske sanacije Doma upokojencev Izola, ki je obsegala tako izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih študij ter analiz kot tudi izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del energetske sanacije objekta.

Osveščenost na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja in učinkoviti ter racionalni rabi energentov na vseh področjih bivanja in življenja nas vodi k energijsko učinkoviti gradnji oziroma k izboljšanju energetske učinkovitosti stavb. Še pred nekaj leti so bile nizkoenergijske in pasivne hiše redkost, danes pa smo priča gradnji t. i. aktivnih stavb in številnim projektom energetske prenove stavb. Kolektor Koling ponuja investitorjem celostne rešitve za izvedbe objektov, ki vključujejo gradbeni inženiring in arhitekturo, elektro- ter strojne inštalacije in avtomatizacijo, klimatizacijo in prezračevanje ter servis.

Cilji energetske sanacije Doma upokojencev Izola

Celoten kompleks Doma upokojencev Izola (DUI) sestavlja več objektov, vendar se je energetska sanacija nanašala le na nekatere stavbe, ki so bile določene s strani naročnika in razpisne dokumentacije. Posamezni objekti so iz različnih časovnih obdobij in v različnih stanjih, zato je bilo že v fazi projektiranja potrebno natančno pregledati možnosti in natančno izbrati posege, ki so bili najprimernejši za posamezni del objekta, ki pa so združeni zagotavljali pričakovane rezultate. Vsak poseg je bilo potrebno analizirati in ga vnesti v skupen izračun toplotnih karakteristik stavbe ter preverjati, kaj pomeni z vidika končnega rezultata energetske sanacije celotnega kompleksa.

Severna fasada pred obnovo

Foto 1 – Slabo stanje fasade pred energetsko sanacijo.

Cilji energetske sanacije DUI so bili:

  • zmanjšanje rabe energije,
  • zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
  • izboljšanje bivalnih, delovnih in higienskih pogojev ter
  • zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

Pri sanaciji je bilo potrebno slediti konkretnim vrednostim glede zmanjšanja rabe energije ter glede deleža obnovljivih virov energije v celotni proizvodnji toplote.

Izvedena dela

Po posnetku obstoječega stanja stavbe se je izdelal izračun toplotnih karakteristik delov stavb, ki so bili predvideni za sanacijo. Na podlagi te analize se je definiralo ukrepe, ki glede na vložena sredstva največ doprinesejo k zmanjšanju porabe energije. Pri izboru ukrepov je bilo potrebno upoštevati tudi višino predvidenih sredstev za sanacijo, saj jih dela niso smela preseči.

Delna energetska sanacija objektov DUI je zajemala

  • energetsko sanacijo toplotnega ovoja,
  • postavitev toplotne črpalke zrak-voda,
  • energetsko sanacijo strojnih inštalacij in naprav,
  • izvedbo prezračevanja in rekuperacije odpadne toplote,
  • električne inštalacije za potrebe strojnih naprav in
  • centralno-nadzorni sistem za upravljanje objekta.

V okviru energetske sanacije zunanjega ovoja se je izvedla toplotna izolacija in obnova severne fasade. V fazi načrtovanja smo se posebej posvetili reševanju detajlov za preprečitev toplotnih mostov. Dotrajano in energetsko neučinkovito stavbno pohištvo je bilo zamenjano z novim stavbnim pohištvom iz 5 -komornih profilov PVC s troslojno izolacijsko zasteklitvijo. Na novih oknih so bila zamenjana senčila, razen na severni fasadi, ki zaradi orientacije iz energetskega vidika niso bila potrebna. Podstrešja, ki so dopuščala dostop in polaganje mineralne volne, so se toplotno izolirala.

Obstoječi sistem ogrevanja je bil zasnovan centralno s skupno kotlovnico na kurilno olje. S postavitvijo toplotne črpalke zrak-voda za potrebe ogrevanja objekta in priprave tople vode se je povečal delež obnovljivih virov energije in zmanjšali stroški energije. Toplotna črpalka toploto skladišči v zalogovnik in glede na potrebe po toploti se vodi iz zalogovnika s 55°C primešava kotlovska voda temperature 70°C. Regulacija ogrevalnih krogov se vodi preko centralnega nadzornega  sistema (CNS).

Severna fasada kompleksa DUI po energetski sanaciji

Foto 2 - Severna fasada kompleksa pred in po energetski sanaciji. Materiali, barve in detajli so bili izbrani skladno s kulturno-varstvenimi pogoji Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, saj je kompleks v območju spomenika Izola – Mestno jedro.

Kot grelna telesa v prostorih so se ohranili obstoječi radiatorji, na katere so se namestili novi termostatski ventili in termostatske glave.  V prostorih, kjer je bila sanacija izvedena v celoti, smo na okna in balkonska vrata namestili senzorje kontrole odprtosti, ki onemogočajo uporabo virov hlajenja in gretja v primeru  odprtih vrta in oken.  Za potrebe prezračevanja in  zagotavljanja ugodnejših bivalnih pogojev smo v dveh objektih vgradili dve rekuperativni prezračevalni napravi lastne proizvodnje, ki prav tako obratujeta preko toplotne črpalke.  S prezračevalnimi napravami smo tako zagotovili tudi bistveno ugodnejše bivalne pogoje za oskrbovance.

V projektu energetske sanacije Doma upokojencev Izola je bil izveden centralno nadzorni sistem ogrevanja (CNS). Nanj so povezane na novo urejene toplotne postaje, regulacija dela sob, toplotna črpalka in prezračevalne naprave ter spremljanje porabe energentov. CNS omogoča operatersko vodenje in nadzor na višjem nivoju strojnih naprav (grafično prikazovanje procesnih parametrov v več nivojih, alarmiranje, arhiviranje podatkov, prikazovanje trendov itd.).

Pri zahtevnih projektih energetske sanacije stavb je ključen pravi izvajalec

Pri izvajanju gradbeno obrtniških in inštalacijskih del  je poseben izziv predstavljalo dejstvo, da je ustanova med izvedbo del neprekinjeno obratovala, zato je bilo potrebno izdelati poseben časovni načrt posameznih etap, prilagojen nemotenemu delovanju zaposlenih in bivanju varovancev.

Tovrstne sanacije objektov, ki zahtevajo celovit pristop od načrtovanja do izvedbe, predstavljajo svojevrsten izziv, saj je za uspešen zaključek projekta potrebne veliko koordinacije med načrtovalcem in izvajalcem, običajno se časovno faze načrtovanja in izvajanja prepletajo, določene stvari se pokažejo šele pri izvedbi, ki pa imajo lahko velik vpliv na projekt in lahko zahtevajo večje spremembe in dopolnitve. Takrat pa se tudi za naročnika pokaže prednost izvajalca kot je Kolektor Koling, ki nudi celotno storitev od načrtovanja do izvedbe.

 

Foto 3 - Graf prikazuje dejanski upad stroškov energije preko 40% v primerjalnem obdobju (polovica leta 2012 in 2013). Prikaz temelji na zbiranju podatkov od zaključka energetske sanacije (julij 2013) do konca leta 2013.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.