Kolektor Worldwide

Kronologija poteka pogajanj konzorcija Kolektor-Končar za nakup družbe Litostroj Power

08.05.2014

Glede na številne netočne informacije, ki v zadnjem času krožijo v javnosti, smo se odločili na kratko pojasniti kronologijo poteka pogajanj konzorcija Kolektor-Končar za nakup družbe Litostroj Power d.o.o.

Konzorcij Kolektor-Končar je po opravljenem skrbnem pregledu družbe Litostroj Power prodajalcu poslal prvo zavezujočo ponudbo 14. 12. 2013, po sestanku s prodajalcem pa je konzorcij Kolektor-Končar prodajalcu 27. 1. 2014 poslal še izboljšano ponudbo. V mesecu februarju so med prodajalcem in konzorcijem Kolektor-Končar potekala nadaljnja pogajanja in usklajevanja, zaradi česar je bilo organiziranih več sestankov oz. telefonskih konferenc. V okviru teh usklajevanj sta obe strani s pomočjo elektronske pošte izmenjali tudi svoja stališča glede vsebine kupoprodajne pogodbe. Osnutek kupoprodajne pogodbe je predhodno pripravil prodajalec in večina določb kupoprodajne pogodbe je bila med strankama usklajena. Nekaj vprašanj pa je še vedno ostalo odprtih. Zato je konzorcij Kolektor-Končar 28. 2. 2014 prodajalcu predlagal, da se organizira sestanek, na katerem bi se dokončno določila vsebina kupoprodajne pogodbe. Omenjeni predlog je prodajalec sprejel in 6. 3. 2014 dopoldne so se predstavniki konzorcija Kolektor-Končar na sedežu podjetja Litostroj Power udeležili sestanka s predstavniki Cimosa.

Na tem sestanku pa se predstavniki Cimosa o določilih kupoprodajne pogodbe sploh niso želeli pogovarjati, temveč so predstavnike konzorcija Kolektor-Končar seznanili z insolventnostjo družbe Cimos (ki je bila javno objavljena istega dne) ter s predvidenim potekom reševanja nastale insolventnosti. Predstavnike družbe Cimos je zanimalo tudi, ali je konzorcij Kolektor-Končar zaradi insolventnosti družbe Cimos sploh še zainteresiran za nakup družbe Litostroj Power (kar so predstavniki konzorcija Kolektor-Končar potrdili). Na vprašanje o nadaljnji dinamiki in poteku prodajnega procesa predstavniki družbe Cimos niso imeli odgovora. 

Še istega dne (to je 6. 3. 2014) popoldne pa je prodajalec povabil konzorcij Kolektor-Končar, naj do 10. 3. 2014 odda končno zavezujočo ponudbo.

10. 3. 2014 je konzorcij Kolektor-Končar pravočasno (pred iztekom postavljenega roka) prodajalcu poslal zavezujočo ponudbo za nakup družbe Litostroj Power, v kateri je prodajalcu ponujal skupno plačilo v višini 20,9 mio EUR. Glede na to, da na sestanku 6. 3. 2014 vsebina kupoprodajne pogodbe ni bila usklajena, je konzorcij Kolektor-Končar v svoji ponudbi vztrajal na svojih stališčih glede odprtih vprašanj kupoprodajne pogodbe, je pa hkrati prodajalcu sporočil, da se je pripravljen o teh vprašanjih s prodajalcem pogajati, če bo povabljen k pogajanjem za sklenitev kupoprodajne pogodbe.

12. 3. 2014 nas je prodajalec obvestil, da je k pogajanjem za sklenitev kupoprodajne pogodbe povabil drugega ponudnika, s katerim se je dogovoril za obdobje ekskluzivnosti, ki bo potekli 19. 3. 2014. Obdobje ekskluzivnosti naj bi bilo namenjeno temu, da bi prodajalec in izbrani ponudnik dokončno uskladili vsebino kupoprodajne pogodbe. Prodajalca je zanimalo, ali bi se v primeru neuskladitve pogodbe lahko ponovno začel pogovarjati s konzorcijem Kolektor-Končar. Pripravljenost za to je konzorcij prodajalcu potrdil 14. 3. 2014.

20. 3. 2014 (torej po izteku obdobja ekskluzivnosti, za katerega se je prodajalec dogovoril z izbranim ponudnikom) je konzorcij Kolektor-Končar na lastno iniciativo prodajalcu poslal izboljšano ponudbo za nakup 100-odstotnega deleža družbe Litostroj Power. Ponujeno skupno plačilo je tokrat znašalo 23,4 mio EUR. Ponudbo z enako vsebino smo prodajalcu ponovno posredovali 4. 4. 2014.

6. 4. 2014 (torej več kot 14 dni po tem, ko je prodajalec prvič prejel ponudbo konzorcija Kolektor-Končar, ki se je glasila na skupno plačilo 23,4 mio EUR) nas je prodajalec obvestil, da je 4. 4. 2014 (nekaj ur po tem, ko je prejel ponudbo konzorcija Kolektor-Končar z dne 4. 4. 2014) sprejel ponudbo drugega ponudnika in z njim sklenil pogodbo za prodajo 100-odstotnega deleža Litostroja Power. Ker pa je bila dejanska izvršitev sklenjene pogodbe odvisna od izpolnitve nekaterih pogojev, je prodajalec v sporočilu z dne 6. 4. 2014 ponovno izrazil pripravljenost, da se v primeru, če ne bo prišlo do izvršitve že sklenjene pogodbe, ponovno začne pogovarjati s konzorcijem Kolektor-Končar.

Zato smo 7. 4. 2014 prodajalcu ponovno na lastno iniciativo poslali novo ponudbo (skupno plačilo je še vedno znašalo 23,4 mio EUR), v kateri smo dodatno pristali še na nekatera (za prodajalca bolj ugodna) določila kupoprodajne pogodbe. 10. 4. 2014 smo prodajalca obvestili, da smo pripravljeni ponudbo podati tudi v obliki notarskega zapisa (katere sestavni del bi bilo tudi besedilo celotne kupoprodajne pogodbe). S tem bi se odpravil dvom o veljavnosti naše ponudbe in vsebini kupoprodajne pogodbe, ki smo jo bili s prodajalcem pripravljeni skleniti.

V nadaljnjih dneh smo pristopili k pripravi, nato pa smo 22. 4. 2014 prodajalcu posredovali zavezujočo ponudbo v obliki notarskega zapisa (katere sestavni del je bila tudi celotna kupoprodajna pogodba). Tudi v notarsko izdelani ponudbi smo ponudili plačilo v skupni višini 23,4 mio EUR.

Notarsko izdelana ponudba z dne 22. 4. 2014 je bila zadnja, ki jo je konzorcij Kolektor-Končar podal v tej zadevi, preden so se (po poročanju tiskanih medijev) 25. 4. 2014 izpolnili pogoji za izvršitev pogodbe, na podlagi katere naj bi Cimos od izbranega ponudnika (češkega Energo Pro-ja) za Litostroj Power skupaj iztržil 21,4 mio EUR.

Iz opisanega poteka dogodkov torej jasno izhaja, konzorcij Kolektor-Končar ni zamudil roka za oddajo zavezujoče ponudbe. Prav tako konzorcij Kolektor-Končar nikoli ni preprečeval prodaje družbe Litostroj Power, še manj pa ogrožal sanacije Cimosa. Samo po sebi umevno je, da lahko oseba, na katero nekdo naslovi ponudbo, ponudbo sprejme ali ne. S tem, ko je konzorcij Kolektor-Končar še pred dokončno odločitvijo podal zavezujočo ponudbo tudi v obliki notarskega zapisa, je bila odločevalcem dana možnost izbire, ki pa je v opisanem primeru ostala neizkoriščena.

Opozorili bi radi, da je bil osnovni namen kupcev obdržati in nadgraditi znanje izdelave turbin in s tem omogočiti slovenski industriji v povezavi s fakultetami in inštituti razvoj in ponudbo celotne tehnologije izdelave hidroelektrarn. To znanje je Slovenija že imela, s slabim upravljanjem in nestrateškimi prodajami pa ga zdaj izgublja.

                        

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.